Presnosť téme

je potrebné, aby študent zaručil presnosť názvu, či témy, ako v zadaní, tak v informačnom systéme školy aj v odbornom úlohy . Všetky tieto tri zadania musia byť zhodné. Zadanie ako také obsahuje e vecne ciele pre všetky časti diplomových prác, teda pre teoretickú i praktickú časť odborného úlohy. Ďalej potom obsahuje zoznam odporúčanej odbornej literatúry, a to v užšom slova zmysle, ktoré musí sám „pisateľ / študent“ rozšíriť o vlastné preštudovanú literatúru danej problematiky zadanej témy. Všetky odporúčané tituly zadávateľom diela je vhodné dôkladne preštudovať, pretože sú so sledovaným témou v úzkej rovine späté a ich neuvedenie v použitých zdrojoch by mohlo budiť zlým dojmom na vedúceho zadanie.

Komplexné zábery

Študentské odbornej vyhotovenie textov už predstavujú komplexnejšie zábery, ich cieľom je poskytnúť hlbší a ucelené prehľady nielen teoretických poznatkov, ale aj prínosnejšie riešenie problémov so správnym výberom a použitím vhodnej metodológie. Podobné charaktery majú aj záverečné študentské diela typu MBA, ktoré už majú aj výraznejšie aplikačné charakter na použitie v praxi vedného odboru. Všetky podoby diplomových prác upravujú interné smernice jednotlivých inštitúcií. Zaoberajme sa teda všeobecnú štruktúrou vedeckých úloh.